Roden

Vergaderstukken

Agenda Ledenvergadering  KMTP/ GROEI&BLOEI, afd. Roden e.o.

d.d. dinsdag 18 februari 2020 om 19.30 in Het Wapen van Drenthe, Roden

1.         Opening

2.         Mededelingen / ingekomen post

3.         Verslag ledenvergadering 14 februari 2019

4.         Sociaal jaarverslag 2019

5.         Financieel verslag 2019/ begroting 2020

6.         Verslag kascommissie

            Door mevr. A. Advocaat  en mevr.  T. de Jong.

            Oproep nieuwe kascommissieleden

7.         Mutaties bestuursleden

            Froukje van der Kaap aftredend secretaris  en zij stelt zich opnieuw herkiesbaar.

            Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom.

8.         Rondvraag

9.         Sluiting

 

 Verslag Ledenvergadering KMTP/Groei&Bloei, afd. Roden e.o.

                                                                                              d.d. donderdag 14 februari 2019

1. Opening

Elzelien Noordijk opent de vergadering  en verontschuldigd onze voorzitter Thea van Gool die niet kan komen.

2. Mededelingen en Ingekomen post.

Mededelingen: geen

Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen ledenvergadering d.d.14 februari 2018

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4. Sociaal jaarverslag 2018

Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

5. Financieel Jaarverslag 2018/begroting 2019 (toegezonden per mail)

Geen opmerkingen.

Verslag Kascommissie

De kascommissie bestaande uitmevr. Dijkstra en mevr. T. De Jong hebben op 4 februari 2019 de financiële stukken van het jaar 2018 gecontroleerd.               

Mevr.T. De Jong  doet verslag  van de kascontrole en meldt dat de administratie er netjes en perfect uit zag.                                              

De leden op de vergadering  worden verzocht de penningmeester decharge te verlenen, en dat gebeurt met een applaus.

Aftredend volgens rooster is mevr. Dijkstra en zij wordt bedankt met een boeket bloemen.

Mevr. A. Advocaat en mevr. A. Elzinga melden zich aan als nieuwe kascommissie leden.

7. Mutaties bestuursleden   

Thea van Gool treedt af als voorzitter. Het bestuur brengt haar een bos bloemen en een cadeaubon als dank voor haar inzet. Er melden zich geen nieuwe bestuursleden, maar wel 2 dames (Truus de Jong en Eke Bijl)  die wel een keer, ons als bestuur mee willen helpen bij de plantjesdag.

Pietsje Rozema wordt met applaus aangenomen als bestuurslid. 

Froukje bedankt Nies Deelman voor het maken van de mooie bloemstukken voor de verloting. Zij krijgt hier voor een boeket bloemen.

Ook Gerda Fluks krijgt bloemen voor het coördineren van de bloemschik cursussen en kerstworkshop.

Harmtje neemt een bos bloemen mee voor haar man Hendrik Polling die de website verzorgd.

8. Rondvraag

Elzelien verteld over de club actie van de Rabobank als je er lid van bent kun je stemmen  op onze vereniging Groei en Bloei. (hoe meer stemmen hoe meer geld een club krijgt).

Elzelien vraagt of er nog ideeën zijn voor een lezing. Er worden geen ideeën aangedragen.

9. Sluiting

Om tien voor acht sluit Elzelien de vergadering.  

Na de pauze komt dhr. Wim Hoogendam vertellen over Dekema state in Jelsum.

    

SOCIAAL  JAARVERSLAG 2019, GROEI & BLOEI afd. Roden e.o.

    (door F. v.d. Kaap).  

Bestuur en bestuursactiviteiten.

- Het bestuur bestond na de jaarvergadering van 2019 uit 3 leden. Secretaris, penningmeester en 1 bestuurslid. Er is een vrijwilliger die de ledenadministratie doet en de nieuwsbrief en de website beheert. Er is een commissie voor het bloemschikken die uit twee vrijwilligers bestaat.

- Het bestuur kwam 6  keer bijeen in 2019, waarvan twee keer met de commissieleden.

- Op zaterdag 23 februari vond er in Roden een kaderdag plaats voor de drie noordelijke provincies. Twee bestuursleden waren aanwezig.

- Twee bestuursleden waren vrijwilliger bij de Noord Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken in Ureterp.

- De Rayonvergadering in maart werd door de secretaris bijgewoond en in oktober door alle bestuursleden.

- De Algemene Ledenvergaderingen van de KMTP Groei & Bloei  is niet door onze afdeling bezocht.

- De themabijeenkomst over “Water” op 19 oktober werd georganiseerd door afd. Zuidlaren. Alle bestuursleden waren aanwezig.

Ledenaantal

- Op 1 januari 2019  waren er 135 leden.

Nieuwsbrief

- Er zijn in 2019 vier digitale nieuwsbrieven verstuurd.

Afdelingsavonden

In 2019 werden er vier ledenavonden gehouden in Het Wapen van Drenthe en 1 in het Dorpshuis van Nieuw- Roden.

De volgende sprekers hebben bij onze afdeling een lezing gehouden.

16  januari            Dhr. M. Knol                  Franse tuinen         (35 personen)

14 februari            Dhr. W. Hoogendam       Dekema state door de seizoenen heen  (28 personen)

14 maart              Dhr. W. Bokma              Eexterhof van weiland tot kijktuin   ( 24 personen)

16 oktober           Mevr. W. Ferguson         Waardplanten voor bijen en vlinders ( 14 personen)

19 november        Dhr. J. Schalen              Workshop onderhoud snoeischaar  (10 personen)

Op de ledenavonden vonden verlotingen van bloemstukken plaats.

Overige activiteiten

- Op 10 maart vond op initiatief van Ans Advocaat het “Violenfestival” plaats in De Paardestal in Peize. In de koffiehoek werden door onze afdeling weer uitstekende zaken gedaan door de verkoop van koffie/thee en eigengemaakte taarten.

- Op  5 mei is de jaarlijkse plantjesdag gehouden met 10 deelnemers in De Paardestal in Peize. In de koffiehoek werden weer eigengemaakte taarten verkocht.

- Het Open Tuinen Carrousel vond plaats in het weekend 13 en 14 juli. Bij onze afdeling waren 6 tuinen open waarvan sommige ook met het landelijke open tuinen weekend meededen.

- Zondag 25 augustus stonden we met een kraam van Groei en Bloei  op de markt bij de ”Liefair”

- Voor de cursus “Bloemschikken voor gevorderden” hebben zich 15 personen aangemeld.

- 17  december hebben 11  personen meegedaan met de kerstworkshop.

- We hebben een gezellige ontmoeting gehad met een aantal van de nieuwe leden.