Roden

Voorwoord

In februari is het zoals ieder jaar weer tijd voor de ledenvergadering, op 18 februari om half acht, het zou fijn zijn als er veel leden komen om mee te praten over de zaken die hen aangaan. !! We zullen dan ook een dringende oproep doen voor bestuursleden en medewerkers, denkt u er vast over na of u iets voor de vereniging en voor ons als bestuur kunt/wilt betekenen !!   

Aansluitend is er dan een lezing door kweker Arjan Schepers uit Marienheem met als titel “Waarom groeit mijn plant niet?”

Tijdens de lezing zal hij uitleggen hoe hij planten indeelt op basis van hun natuurlijke standplaats en hoe dat helpt bij het succesvol samenstellen van een mooie en gezonde beplanting voor iedere plek. Natuurlijk laat hij veel planten zien, hij zal erbij uitleggen hoe je die planten het best kunt toepassen in een tuin zodat de plant gezond blijft, uw tuin mooier wordt en u meer tijd heeft om van uw tuin te genieten! Mogelijk zal hij ook een aantal planten meenemen voor verkoop.

Jaarvergadering

Agenda Ledenvergadering  KMTP/ GROEI&BLOEI, afd. Roden e.o.

d.d. dinsdag 18 februari 2020 om 19.30 in Het Wapen van Drenthe, Roden

1.         Opening

2.         Mededelingen / ingekomen post

3.         Verslag ledenvergadering 14 februari 2019

4.         Sociaal jaarverslag 2019

5.         Financieel verslag 2019/ begroting 2020

6.         Verslag kascommissie

            Door mevr. A. Advocaat  en mevr. T. de Jong.

            Oproep nieuwe kascommissieleden

7.         Mutaties bestuursleden

            Froukje van der Kaap is aftredend secretaris  en zij stelt zich herkiesbaar.

            Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom.

8.         Rondvraag

9.         Sluiting

 

Verslag jaarvergadering 2019

Verslag Ledenvergadering KMTP/Groei&Bloei, afd. Roden e.o.

d.d. donderdag 14 februari 2019

1. Opening

Elzelien Noordijk opent de vergadering  en verontschuldigd onze voorzitter Thea van Gool die niet kan komen.

2. Mededelingen en Ingekomen post.

Mededelingen: geen

Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen ledenvergadering d.d.14 februari 2018

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4. Sociaal jaarverslag 2018

Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

5. Financieel Jaarverslag 2018/begroting 2019 (toegezonden per mail)

Geen opmerkingen.

Verslag Kascommissie

De kascommissie bestaande uitmevr. Dijkstra en mevr. T. De Jong hebben op 4 februari 2019 de financiële stukken van het jaar 2018 gecontroleerd.               

Mevr.T. De Jong  doet verslag  van de kascontrole en meldt dat de administratie er netjes en perfect uit zag.                                              

De leden op de vergadering  worden verzocht de penningmeester decharge te verlenen, en dat gebeurt met een applaus.

Aftredend volgens rooster is mevr. Dijkstra en zij wordt bedankt met een boeket bloemen.

Mevr. A. Advocaat en mevr. A. Elzinga melden zich aan als nieuwe kascommissie leden.

7. Mutaties bestuursleden   

Thea van Gool treedt af als voorzitter. Het bestuur brengt haar een bos bloemen en een cadeaubon als dank voor haar inzet. Er melden zich geen nieuwe bestuursleden, maar wel 2 dames (Truus de Jong en Eke Bijl)  die wel een keer, ons als bestuur mee willen helpen bij de plantjesdag.

Pietsje Rozema wordt met applaus aangenomen als bestuurslid. 

Froukje bedankt Nies Deelman voor het maken van de mooie bloemstukken voor de verloting. Zij krijgt hier voor een boeket bloemen.

Ook Gerda Fluks krijgt bloemen voor het coördineren van de bloemschik cursussen en kerstworkshop.

Harmtje neemt een bos bloemen mee voor haar man Hendrik Polling die de website verzorgd.

8. Rondvraag

Elzelien verteld over de club actie van de Rabobank als je er lid van bent kun je stemmen  op onze vereniging Groei en Bloei. (hoe meer stemmen hoe meer geld een club krijgt).

Elzelien vraagt of er nog ideeën zijn voor een lezing. Er worden geen ideeën aangedragen.

9. Sluiting

Om tien voor acht sluit Elzelien de vergadering.

Na de pauze komt dhr. Wim Hoogendam  vertellen over Dekema state in Jelsum.      

 

 

 

Sociaal verslag 2019

SOCIAAL  JAARVERSLAG 2019, GROEI & BLOEI afd. RODEN e.o.

(door F. v.d. Kaap).  

Bestuur en bestuursactiviteiten.

- Het bestuur bestond na de jaarvergadering van 2019 uit 3 leden. Secretaris, penningmeester en 1 bestuurslid. Er is een vrijwilliger die de ledenadministratie doet en de nieuwsbrief en de website beheert. Er is een commissie voor het bloemschikken die uit twee vrijwilligers bestaat.

- Het bestuur kwam 6  keer bijeen in 2019, waarvan twee keer met de commissieleden.

- Op zaterdag 23 februari vond er in Roden een kaderdag plaats voor de drie noordelijke provincies. Twee bestuursleden waren aanwezig.

- Twee bestuursleden waren vrijwilliger bij de Noord Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken in Ureterp.

- De Rayonvergadering in maart werd door de secretaris bijgewoond en in oktober door alle bestuursleden.

- De Algemene Ledenvergaderingen van de KMTP Groei & Bloei  is niet door onze afdeling bezocht.

- De themabijeenkomst over “Water” op 19 oktober werd georganiseerd door afd. Zuidlaren. Alle bestuursleden waren aanwezig.

Ledenaantal

- Op 1 januari 2019  waren er 135 leden.

Nieuwsbrief

- Er zijn in 2019 vier digitale nieuwsbrieven verstuurd.

Afdelingsavonden

In 2019 werden er vier ledenavonden gehouden in Het Wapen van Drenthe en 1 in het Dorpshuis van Nieuw- Roden.

De volgende sprekers hebben bij onze afdeling een lezing gehouden.

16  januari            Dhr. M. Knol                  Franse tuinen         (35 personen)

14 februari            Dhr. W. Hoogendam       Dekema state door de seizoenen heen  (28 personen)

14 maart              Dhr. W. Bokma              Eexterhof van weiland tot kijktuin   ( 24 personen)

16 oktober           Mevr. W. Ferguson         Waardplanten voor bijen en vlinders ( 14 personen)

19 november        Dhr. J. Schalen              Workshop onderhoud snoeischaar  (10 personen)

Op de ledenavonden vonden verlotingen van bloemstukken plaats.

Overige activiteiten

- Op 10 maart vond op initiatief van Ans Advocaat het “Violenfestival” plaats in De Paardestal in Peize. In de koffiehoek werden door onze afdeling weer uitstekende zaken gedaan door de verkoop van koffie/thee en eigengemaakte taarten.

- Op  5 mei is de jaarlijkse plantjesdag gehouden met 10 deelnemers in De Paardestal in Peize. In de koffiehoek werden weer eigengemaakte taarten verkocht.

- Het Open Tuinen Carrousel vond plaats in het weekend 13 en 14 juli. Bij onze afdeling waren 6 tuinen open waarvan sommige ook met het landelijke open tuinen weekend meededen.

- Zondag 25 augustus stonden we met een kraam van Groei en Bloei  op de markt bij de ”Liefair”

- Voor de cursus “Bloemschikken voor gevorderden” hebben zich 15 personen aangemeld.

- 17  december hebben 11  personen meegedaan met de kerstworkshop.

- We hebben een gezellige ontmoeting gehad met een aantal van de nieuwe leden.

Lezing 18 februari

WAAROM GROEIT MIJN PLANT NIET?

 

18 Februari 2020 geeft vasteplantenkweker Arjan Schepers een lezing in Het Wapen van Drenthe te Roden.

Arjan Schepers is eigenaar van een vasteplantenkwekerij met een  bijzonder assortiment in Mariënheem (bij Raalte). Hij kweekt alledaagse soorten en variëteiten maar ook heel bijzondere. In de lezing legt hij uit welke planten hij kweekt en welke niet (en waarom!).

Veel nadruk ligt op de herkomst van de planten in de natuur; de natuurlijke standplaats. Een plant groeit en bloeit immers het best op een plek die zoveel mogelijk lijkt op haar natuurlijke standplaats. Toch maken we allemaal dezelfde fout: we kopen een prachtig bloeiende plant en thuis gaan we er een plekje voor zoeken. Eigenlijk zou het andersom moeten: zoek de plant uit bij de plek die je hebt. De kans op succes is dan veel groter; de plant heeft het in uw tuin naar zijn zin en zal vanzelf uitgroeien tot een mooie en gezonde plant, zonder watergeven, steunen of terugknippen! Tijdens de lezing zal Arjan Schepers uitleggen hoe hij planten indeelt op basis van hun natuurlijke standplaats en hoe dat helpt bij het succesvol samenstellen van een mooie en gezonde beplanting voor iedere plek.

Natuurlijk laat hij ook veel foto’s zien van interessante en nieuwe vaste planten en zal hij wat planten meenemen voor verkoop.

 

Onze sponsoren

Lezing 11 maart 2020

Brian Kabbes

Al jarenlang zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van nieuwe tuinplanten. Maar nieuw is niet altijd beter. Brian Kabbes, kweker van vaste planten en columnist van de Leeuwarder Courant laat u zien hoe u zoveel mogelijk plezier kunt beleven aan uw tuin door de juiste keuzes te maken.

Het tuinplantensortiment is de laatste jaren danig in beweging. De vaste planten zijn hierop geen uitzondering. Vele nieuwe soorten en rassen worden op ons losgelaten. Hoe kan men door de bomen het bos nog zien? Daarom stellen we u voor aan vele nieuwe, maar ook oudere tuinplanten.

De conclusie van dit programma zal blijken te zijn, dat wanneer men bewust kiest voor een bepaalde plant op een bepaalde plaats, het mogelijk zal zijn het meeste plezier van een vierkante meter tuin te behalen.

Foto: Ooievaarsbek Geranium Orion

Open Tuinen

Oproep voor Open Tuinen 2020

Beste tuinliefhebbers,

Ook dit jaar wil de afdeling Groei en Bloei Roden en omstreken tuinen open stellen.

Vindt u het leuk om andere tuinliefhebbers uw tuin te laten zien? U kan zelfs twee keer meedoen als u dat wilt. Want u kunt kiezen uit 2 weekeinden. Het gaat om de volgende data. 

Nationale open tuinen weekend is zaterdag 20 en zondag 21 juni.   Open Tuinen Carrousel Drenthe is zaterdag  8 en zondag  9 augustus. ( je kan ook 1 dag van een weekend kiezen)

U kunt zich aanmelden bij Froukje van der Kaap. froukien1965@gmail.com     

 

M. v. gr. Froukje van der Kaap namens bestuur van Groei en Bloei Roden

Tuinenreizen

Jaarlijks worden er door diverse afdelingen tuinenreizen georganiseerd, dat kan 1 dag zijn of ook meerdaagse tochten.

De afdeling Meppel organiseert van 18 t/m 22 juni een reis naar Denemarken.

De afdeling Assen gaat op 14 en 15 augustus naar de omgeving van Breda.

Van 11 t/m 15 juni gaat de afdeling Winschoten naar Herfordshire in Engeland.

Voor meer informatie kijk op de respectievelijke websites of indien meer informatie beschikbaar op onze eigen site.

Bloemschikken beginners

Oproep voor cursus bloemschikken voor beginners.

Groei en Bloei Roden wil weten of er belangstelling is voor een cursus bloemschikken voor beginners.  In de cursus komen de basistechnieken van het bloemschikken aan bod. Lijkt het u leuk om hier aan mee te doen dan kunt u zich aanmelden  bij Froukje van der Kaap via email   froukien1965@gmail.com  Wij kunnen dan kijken of er voldoende deelnemers zullen zijn.

(De kosten en andere details hiervan zijn nog niet bekend.)

NNBE

Ter afsluiting

De negentiende digitale nieuwsbrief (jan 2020, 5e jaargang) van Groei&Bloei Roden en omstreken is verschenen. Vier keer per jaar kunt u een nieuwsbrief verwachten, in september, november, januari en april. We hopen dat iedereen die digitaal bereikbaar is, rechtsreeks of via anderen (kinderen, kleinkinderen, buren, enz.) zijn/haar emailadres aan ons doorgeeft (info@roden.groei.nl), zodat wij u volledig kunnen informeren. 

De nieuwsbrieven zullen ook op onze website geplaatst worden www.roden.groei.nl.