Roden

Vergaderstukken

Agenda Ledenvergadering  KMTP/ GROEI&BLOEI, afd. Roden

d.d. dinsdag 5 april 2022 om 19.30 in Het Wapen van Drenthe, Roden

1.         Opening

2.         Mededelingen / ingekomen post

3.         Verslag ledenvergadering 21 sept 2021           

4.         Sociaal jaarverslag 2021

5.         Financieel verslag 2021/ begroting 2022 

            het financieel verslag wordt separaat verzonden.

6.         Verslag kascommissie            

  • Door mevr. A. Elzinga en mevr.  E. Dijkstra.
  • Mutaties kascommissieleden.

7.         Mutaties bestuursleden

             Er zijn geen bestuursleden die aftreden.

             Wie wil ons af en toe eens helpen. Zoals bij de plantjesdag in de catering.           

8.         Jubilarissen

  • De volgende leden zijn 25 jaar lid van Groei en Bloei: Mevr. G. Glass, dhr. Joh. Van Rossum en dhr  F. Sluiman
  • Mevr. S.J. v d Wijngaart is 40 jaar lid van Groei en Bloei.

9.         Rondvraag

10.       Sluiting

 

Verslag Jaarvergadering KMTP/Groei&Bloei, afd. Roden
d.d. dinsdag 21 september 2021

Opening

Pietsje Rozema heet iedereen van harte welkom. Jammer dat er maar zo weinig mensen zijn.  Hopelijk is iedereen gezond gebleven. Aanwezig: 12 personen waarvan 3 bestuursleden.

Mededelingen en ingekomen post

Mededelingen: Geen.

Notulen jaarvergadering d.d. 18 -2 -2020

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Sociaal jaarverslag 2020

Er zijn verder geen opmerkingen.

Financieel Jaarverslag 2020 begroting 2021

Het verslag is goedgekeurd.

Verslag Kascommissie

De kascommissie bestaande uit Ans Advocaat en Anneke Elzinga hebben de financiële stukken van het jaar 2020 gecontroleerd.
Ans doet verslag van de kascontrole en meldt dat de administratie er goed uitzag. De leden van de vergadering worden verzocht de penningmeester decharge te verlenen, en dat gebeurt met een applaus.  Ans en Anneke krijgen een bosbloemen als dank voor kascontrole.

Aftredend volgens rooster is Ans Advocaat.  Volgend jaar zijn  Anneke Elzinga en Engelina Dijkstra aan de beurt voor de kascontrole.Truus de Jong meldt zich wéér aan als reserve.  

Mutaties bestuursleden

Er melden zich geen nieuwe bestuursleden.

Er zijn twee jubilarissen 25 jaar lid van Groei en Bloei. Ze zijn niet aanwezig maar de oorkonde en bloemetje worden thuis gebracht.

Rondvraag en sluiting

Nies Deelman vertelt dat ze gaat stoppen met het verzorgen van de bloemstukken voor de verloting. Zij wordt bedankt met een bos bloemen en cadeaubon.

Hendrik Polling die de website en de ledenadministratie verzorgt krijgt ook een bos bloemen, die meegenomen wordt door zijn vrouw Harmtje.

Ook Gerda Fluks gaat met een bos bloemen naar huis, dit voor het mede organiseren/regelen van de Bloemschikcursus voor gevorderden.

Harmtje meldt nog dat Hans Zijlstra 7 dec.2021 een Kerstdemo geeft bij de afd. Hoogeveen.

Er werden nog een paar ideeën voorgesteld:

     Dagtocht naar een tuin.

     Bijen hotel maken.

     Zaaigroep:  samen zaden kopen en verdelen. Daarna de plantjes verdelen/ruilen.

 

Sociaal jaarverslag 2021 Groei en Bloei Roden en omstreken

Bestuur en bestuursactiviteiten.

Het bestuur bestond na de jaarvergadering van 21 september 2021 uit 3 leden. Secretaris, penningmeester en 1 bestuurslid. Er is een vrijwilliger die zich bezig houdt met de ledenadministratie, website en de nieuwsbrief. De bloemschikcursus wordt ook door een vrijwilliger georganiseerd.

Het bestuur kwam 8 keer bijeen om te vergaderen.

Rayon vergadering met alle afdelingen van Drenthe gingen dit jaar gedeeltelijk via zoom op 21 april en 17 juni 2021, en 11 november weer in levenden lijve.

Ledenaantal.

Op 1 januari 2021  123 leden en eind van het jaar 111.

Nieuwsbrief.

Er zijn in 2021 vier nieuwsbrieven verstuurd.

Afdelingsavonden.

In 2021 werd er 1 ledenavond gehouden in Het Wapen van Drenthe in Roden.

Op 14 oktober vond er een lezing plaats die werd verzorgd door de Natuurfotograaf Jogchum Reitsma.  Er waren 15 personen aanwezig waarvan 3 bestuursleden.

Overige activiteiten.

In verband met het corona virus ging de Plantjesdag bij “De Paardestal” in Peize niet door.

De open tuinen weekenden zijn wel door gegaan. Er deden 7 tuinen mee met het Landelijke open tuinen weekend op 19 en 20 juni.

Roden en omstreken was 14 en 15 augustus aan de beurt met Open Tuinen Carrousel Drenthe. Er waren  12 deelnemende tuinen. Het was mooi weer dus het aantal bezoekers was goed. Er was zelfs een tuin die 80 bezoekers heeft ontvangen.

Bloemschikcursus is gedeeltelijk afgelast door de coronamaatregelen. De cursisten hebben geld terug gekregen.